Odpowiedzialny biznes

Nasze myślenie o biznesie obejmuje również społeczne otoczenie.

Alupol Packaging będący członkiem grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie wielostronnych relacji z otoczeniem, polegających na uwzględnianiu jak najszerszej grupy interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników, klientów, parterów biznesowych i społeczności lokalnych. Uważamy, że budowanie tak wszechstronnych relacji z otoczeniem jest gwarantem harmonijnego rozwoju Firmy i drogą do kreowania pozytywnego wizerunku.


Wśród naszych priorytetowych obszarów działania znajdują się:

  • pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym znanymi pod nazwą „Domy Dziecka",   
  • ochrona środowiska,

 

Pomoc dzieciom

Poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia pomagamy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych zwanymi „Domami Dziecka” w zdobyciu  wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie, a w konsekwencji usamodzielnienie się.

 

Więcej: http://www.grupakety.com/pl/27,fundacja-grupa-kety.html

 

 


Ochrona środowiska

Naszym celem jest zachowanie równowagi pomiędzy działalnością przemysłową a środowiskiem naturalnym. Równowagę taką rozumiemy jako  uwzględnianie aspektów środowiskowych zarówno podczas planowania, jak i realizacji działalności biznesowej. Więcej

 

 

 

Polityka zatrudnienia

 
Grupa Alupol Packaging zadeklarowała wsparcie projektu Nestle, mającego na celu poprawę trudnej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, poprzez dążenie do zatrudniania osób które nie ukończyły 30 - go roku życia. Więcej

 

 Alupol Packaging Spółka Akcyjna
Centrala

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
(Zakład produkcyjny)

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty

tel.: +48 33 844 64 33

Alupol Films Sp. z o.o.
Wyszukaj w serwise

Platforma zakupowa