Ekonomia obiegu zamkniętego

W maju 2018 Rada UE przyjęła nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Pakiet dokumentów ustanawia nowe zasady gospodarki odpadowej i prawnie wprowadza cele recyklingowe we wszystkich państwach członkowskich UE.

Nowe przepisy chronią zarówno środowisko naturalne jak i zdrowie obywateli. Państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać stopień recyklingu odpadów aby osiągnąć cel, którym jest ponowne wprowadzane odzyskanych surowców do europejskiej gospodarki. Tym samym pakiet ma pomóc przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady stopniowo stają się zasobem i w której powstają nowe możliwości ekonomiczne.

Dla producentów opakowań opublikowana „Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym” określa cel jakim jest to aby od 2030 r. żadne odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku nie były przyjmowane do składowania.

Po opublikowaniu tej strategii, najwięksi europejscy odbiorcy opakowań zobowiązali się, że opakowania giętkie przez nich używane będą recyklingowalne do końca 2025. Opakowania te będą wykonywane z jednorodnych materiałów nadających się do ponownego wykorzystania w gospodarce. W przypadku branży spożywczej laminaty będą posiadły struktury oparte głównie na bazie folii polipropylenowych i polietylenowych. Takie decyzje w stu procentach pokrywają się z przewidywaniami Alupol Packaging, który już w 2014 roku podjął decyzję o realizacji wielkich inwestycji w przetwórstwo polipropylenów. Wcześniejsze inwestycje w linie do wydmuchu były wzmocnieniem rozwoju technologii przetwórstwa polietylenów.

W branży opakowań od dawna prowadzone były działania, które powodowały zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. Najwięksi odbiorcy opakowań giętkich intensywnie wdrażali różne scenariusze rozwoju. Kierunki zmian miały na celu np. wyeliminowanie folii Al, zwiększanie udziału ekologicznego papieru w strukturze laminatu, pocienianie grubości laminatów lub zmianę struktur nieprzeźroczystych na transparentne.

Teraz przepisy UE ustaliły kierunek zmian, który zobowiązuje producentów do stosowania opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania oraz lepszego gospodarowania odpadami. Wcześniej realizowane projekty miały kontekst zarówno działań pro środowiskowych jak i zmierzających do obniżenia ceny opakowań. Teraz polityka UE jednoznacznie określa zasady rozwoju technologii na kolejnych kilkanaście lat.

Alupol Packaging ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji folii PE, a od 2017 roku jesteśmy jednym z największych producentów folii polipropylenowej BOPP.