Odpowiedzoalny biznes

Nasze myślenie o biznesie obejmuje również społeczne otoczenie.

Alupol Packaging będący członkiem grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie wielostronnych relacji z otoczeniem, polegających na uwzględnianiu jak najszerszej grupy interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników, klientów, parterów biznesowych i społeczności lokalnych. Uważamy, że budowanie tak wszechstronnych relacji z otoczeniem jest gwarantem harmonijnego rozwoju Firmy i drogą do kreowania pozytywnego wizerunku.

Wśród naszych priorytetowych obszarów działania znajdują się:

  • pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym znanymi pod nazwą „Domy Dziecka",
  • ochrona środowiska,

Pomoc dzieciom

Poprzez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia pomagamy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych zwanymi „Domami Dziecka” w zdobyciu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie, a w konsekwencji usamodzielnienie się.

Więcej: http://www.grupakety.com/pl/27,fundacja-grupa-kety.html

Ochrona środowiska

Naszym celem jest zachowanie równowagi pomiędzy działalnością przemysłową a środowiskiem naturalnym. Równowagę taką rozumiemy jako uwzględnianie aspektów środowiskowych zarówno podczas planowania, jak i realizacji działalności biznesowej. Więcej

Polityka zatrudnienia

Grupa Alupol Packaging zadeklarowała wsparcie projektu Nestle, mającego na celu poprawę trudnej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, poprzez dążenie do zatrudniania osób które nie ukończyły 30 - go roku życia. Więcej