Pracownik Produkcji

Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku:

 

Pracownik Produkcji

 

 

miejsce pracy: Tychy

Oczekiwania wobec kandydata 

  • Wykształcenie: preferowane średnie techniczne
  • Staranność i dokładność
  • Odpowiedzialność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dyspozycyjność
  • Doświadczenie w charakterze operatora maszyn będzie dodatkowym atutem.

Oferta firmy 

  • Wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Motywujący system wynagradzania
  • Bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych ( m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna).


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Pracownik Produkcji


   

 

adres e-mail:

rekrutacja_ap@grupakety.com

 

 

adres pocztowy:

Alupol Packaging S.A.

ul. Strefowa 4,

43-109 Tychy

 

 

 W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A.”

W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach*, Alupol Films Sp. z o.o. w Oświęcimiu* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.”

*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Packaging S.A. (43-109 Tychy, ul. Strefowa 4, tel. +48 32 324 57 00), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Alupol Packaging S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

e-mail: IOD_AP@grupakety.com

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);

7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.